جغرافیای یهودیان جهان
130 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارشی از تاریخ و پراکندگی واستقرار یهودیان در کشور های جهان دارد وبه معرفی فرهنگ آنها می پردازد.ابتدا با معرفی یهود ویهودیان می پردازد وسپس به فراخور اهمیت مناطق یهودی نشین وقدرت ونفوذ آنها و بحث رمی شود